การทอเสื่อกก

นางสาวนฤมล สีแดง

บทที่ 1 บทนำ

ใส่ความเห็น

   

1.1  ที่มาและปัญหาของโครงงาน

ประชาชนส่วนใหญ่ในบ้านโคกดินแดงปัจจุบันนี้นิยมการทอเสื่อจากกก เพราะการทอเสื่อจากกกเป็นการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ทำง่าย และสวย ปัญหาในปัจจุบันนี้ก็คือ วัตถุดิบก็คือกกไม่ค่อยมีในปัจจุบันจึงทำให้เกิดปัญหาตามมา แต่ก็สามารถแก้ไขด้วยการปลูกและรักษาให้ถูกวิธี

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อให้รู้จักการทอเสื่อจากกกมากขึ้น

1.2.2 เพื่ออนุรักษ์ก่รทอเสื่อจากกกให้เยาวชนรุ่นหลังรู้จัก

1.2.3 เพื่อรู้จักขั้นตอนและวิธีการทอเสื่อ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 คนในชุมชนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

1.3.2 ได้รู้จักการทอเสื่อจากกก

1.3.3 สามารถใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน

      1.ฮาร์ดแวร์

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดความเร็ว 2.0 CHz ขึ้นไป

1.2 หน่วยความจำขนาดความจุ(แรม)1GB

1.3 กล้องถ่ายรูป

    2. ซอฟต์แวร์

2.1 เทคโนโลยี weblog

1.5  แผนการดำเนินงาน

1.5.1 วางแผนที่จะทำ

1.5.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทอเสื่อ

1.5.3 เตรียมอุปกรณ์การทอเสื่อ

1.5.4 ลงมือสร้างงานที่จะทำ

1.6  วัสดุในการทำโครงงาน

1.6.1   มีด      1.6.2   กก   1.6.3   ด้าย      1.6.4  ฟืม    1.6.5 สีสำหรับย้อมกก    1.6.6  ปีบ

1.7  วิธีดำเนินงาน

                                                                                                                    1.  เลือกขนาดของกก

                                                                                                 

             2.   สอยกก                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                  

    3.  ตากกกให้แห้ง                                                                                                                                                                                            

                                                                                                 

                   4.  ย้อมสีกก                                                                                                                                                                                              

                                                                                               

                  5.  กางด้าย                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                            7.  เสื่อสำเร็จรูป

Advertisements

ผู้เขียน: naruemonbow

204/2 บ้านโคกดินแดง อำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัด สกลนคร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s